Vemeníček zelený, prstnatec bezový a pětiprstka žežulík

Projekty Ekocentra zaměřené na orchideje

Ekocentrum již od roku 2010 realizuje v rámci dotačního programu „Přírodní dědictví“ několik projektů zaměřených na udržení biodiverzity ve venkovském prostoru. Místem realizace a zároveň perfektní kulisou aktivit jsou Saské Švýcarsko a Východní Krušnohoří. Cílem projektů je zachování, stabilizace a navýšení počtu domácích vymřením ohrožených druhů orchidejí a dalších mizejících rostlin. Dále pak jejich rozmnožování nejen pomocí konzervativních metod, ale také v umělých laboratorních podmínkách. Projekty s orchidejemi tak významně přispívají ke získávání poznatků v základním výzkumu v oblasti druhové rozmanitosti.

Umweltzentrum_orchideen01.jpg
123

Stěhování do laboratoře: orchideje z Východního Krušnohoří

V celoněmeckém měřítku patří projekty Ekocentra zaměřené na udržení a rozmnožování mizejících a ohrožených druhů orchidejí v Sasku mezi největší aktuálně realizované projekty v oblasti druhové rozmanitosti, a to jak plošně, tak rozsahem zásahů. Tato čísla mluví za sebe: během realizace se otestují přednosti a nevýhody stovky různých živných půd pro orchideje, ve kterých se v laboratorním prostředí pracně pěstují sazenice. Semena pocházejí ze semnných tobolekze stávajících populací orchidejí ve Východním Krušnohoří. V jedné jediné tobolce je obsaženo cca 10.000 semen.

„V přírodním prostředí z toho přežije tak pět, šest semínek, ze kterých vyrostou nové rostlinky. To by při dnešním stavu populace vedlo dlouhodobě k vymření mnoha různých druhů orchidejí ve zkoumaném území. V laboratoři naopak je výtěžnost z jedné tobolky několikanásobně vyšší“, vysvětluje Romy Adelhöfer, bioložka a spolupracovnice projektu orchidejí v Ekocentru. S cílem dosáhnout maximálního úspěchu a sdílet znalosti s ostatními projekty v základním výzkumu, spolupracuje Ekocentrum mj. s drážďanskou Vysokou školou techniky a ekonomiky (HTW).

"Do role junior-partnera se však nemusíme pasovat. V porovnání s ostatními projekty na záchranu orchidejí v Německu, nebo dokonce v Evropě, se nám velice dobře daří vypěstovávat ze získaných semen životaschopné rostliny, které se evidentně dokážou uchytit i v nelehkých podmínkách lokalit svého původního výskytu", říká opatrně, ale s hrdostí vedoucí projektu Steffen Keller. Cílem našich snah jak v terénu, tak v laboratoři je, aby během několika málo let kvetly rostliny i tam, kde průkazně nebyly vysazeny žádné rostliny orchidejí z drážďanské laboratoře.

Může zemědělství opět podporovat druhovou rozmanitost?

Abychom tohoto cíle dlohodobě dosáhli a ochránili lokality výskytu citlivých rostlin, je potřeba nejen laboratorních a zahradnických expertýz, ale také změny v myšlení a jednání u jednoho celého oboru. V důsledku intenzivní zemědělské činnosti, nejpozději od 70. let 20. století, zarůstání nevyužívaných ploch keři a zalesňování silně poklesl počet lokalit přirozeného výskytu orchidejí. K tomu připočtěme tehdejší znečistění vzduchu a vody v Krušných horách v důsledku těžby uhlí. Ve Východním Krušnohoří potřebují orchideje na živiny chudé, extenzivně obhospodařované louky nebo pastviny s půdou bez vápníku nebo s odvápněným povrchovou vrtsvou.

„Pro rostliny a celou přírodu Východního Krušnohoří a Saského Švýcarska by byla proto dobrá ochrana vlhkých biotopů a pečlivé obhospodařování horských luk přírodě šetrným kosením dvakrát ročně nebo spásáním ovcemi“, dodává Romy Adelhöfer. To je však náročný úkol, který si vyžaduje mnoho „práce z přesvědčení“, což právě dělají ekologická sdružení jako např. Grüne Liga Osterzgbeirge e.V. , které spolupracuje s Ekocentrem. Z dlouhodobého hlediska je především potřeba získat zemědělce, protože jinak nejsou tyto snahy dlouhodobě udržitelné.

Ekocentrum realizuje projekty s orchidejem od roku 2012

Úspěšná společná cesta Ekocentra a domácích, vymřením ohrožených druhů orchidejí byla započata v roce 2010 projektem “Záchrana vymřením ohroženého prtsnatce bezového (Dactylorhiza sambucina)“. V mezidobí se již první nové rostliny tohoto druhy opět nacházejí ve Východním Krušnohoří, kde se úspěšně rozmnožují a jejich semena klíčí v dostatečném množství. Tyto rostliny byly pečlivě opatrovány v laboratoři, ze které se pak přesunuly do skleníku v zahradnictví na někdejším hřbitově Äußerer Matthäusfriedhof a v roce 2013 byly vysazeny na původních lokalitách ve Východním Krušnohoří. Díky těmto pěstebním úspěchům realizuje Ekocentrum další projekty pro zachování vymřením ohroženým orchidejí.